Search form

Kulonga 9:1

Ba-Egepita mbubakafwidwa jyombe zyabo

1Lino Jehova wakaambila Musa kuti, Koya kuli-Farao, ukamwaambile kuti, Mbuboobu mbwaamba Jehova Leza waba-Hebrayo. Leka bantu bangu, baye, bandikombe.