Search form

Kulonga 9:10

10Elyo bakabweza itwe lyaciko, baakwiima kubusyu bwa-Farao, nkabela Musa wakalyuululula kujulu, mane lyakaba zilonda zitulaula mibili yabantu ayabanyama boonse.