Search form

Kulonga 9:11

11Abalo basimabibo bakakacilwa kwiima kubusyu bwa-Musa nkaambo kazilonda, nkaambo zilonda zyakalibajisi basimabibo aba-Egepita boonse.