Search form

Kulonga 9:13

Ba-Egepita mbubakawidwa civulamabwe ciyoosya

13Lino Jehova wakaambila Musa kuti, Fuma cifumo ukaime kubusyu bwa-Farao, ukamwaambile kuti, Mbuboobu mbwaamba Jehova Leza waba-Hebrayo. Leka bantu bangu, baye, bandikombe.