Search form

Kulonga 9:14

14Nkaambo ciindi ecino ndaamba kukutumina mapenzi aangu oonse, yebo abalanda bako abantu bako, kuti muzibe kuti taakwe uukozyene ambebo munyika yoonse.