Search form

Kulonga 9:15

15Nkaambo nendakayanda nendakakonzya kutandabika ijanza lyangu akukuumya bulwazi, yebo abantu bako, elyo nowakanyonyooka.