Search form

Kulonga 9:16

16Nekubaboobo nciconya eci ncindakakubusizya, kuti nkakutondezye inguzu zyangu, kukuzibya izina lyangu munyika yoonse.