Search form

Kulonga 9:19

19Lino tuma, ukalete iŋombe zyako azyoonse nzojisi musokwe. Bantu boonse abanyama boonse bajanwa musokwe, na teebaletwa kumaanda, bayoowidwa civulamabwe, aboobo bayoofwa.