Search form

Kulonga 9:29

29Elyo Musa wakamwaambila kuti, Ndazwa buyo mumunzi, ndatandabika maanza aangu cakukomba Jehova, elyo mizumo ilaleka, acalo civulamabwe cilamana, kuti uzibe kuti nyika yoonse njiya-Jehova.