Search form

Kulonga 9:3

3ncobeni ijanza lya-Jehova lilaba aŋombe zyako zili musokwe, ambizi ambongolo ankamele abasune ambelele, nkabela kuyooba bulwazi buyoosya loko.