Search form

Kulonga 9:33

33Elyo Musa wakazwa kuli-Farao, wazwa mumunzi, watandabika maanza aakwe cakukomba Jehova, nkabela mizumo acivulamabwe zyoonse zyakaleka, ayalo imvula yakaleka kuwa ansi.