Search form

Matalikilo 1

Leza mbwaakalenga zintu zyoonse

1-Kumatalikilo Leza wakalenga ijulu anyika. 2-Lino nyika yakalipilingene akubula zintu, nkabela kauli mudima atala lyamaanzi malamfu. Alakwe Muuya wa-Leza wakali kukumba-kumba atala lyamaanzi. 3-Lino Leza wakaamba kuti, Akube mumuni. Mpoonya awo mumuni wakaba. 4Nkabela Leza wakabona mumuni kuti mubotu, alimwi Leza wakaanzaanya mumuni amudima. 5-Lino mumuni Leza wakauulika kuti ndisikati, awalo mudima wakauulika kuti masiku. Aboobo kwakaba igoko, alimwi kwakaba cifumo, buzuba bomwe.

6-Lino Leza wakaamba kuti, Akube mulengalenga akatikati kamaanzi, uanzaanye maanzi amaanzinyina. 7Elyo Leza wakacita mulengalenga oyo, waanzaanya maanzi aali ansi lyamulengalenga amaanzi aali kujulu lyamulengalenga. Mbuboobo mbukwakaba. 8Lino oyo mulengalenga Leza wakauulika kuti ndijulu. Aboobo kwakaba igoko alimwi kwakaba cifumo, buzuba bwabili.

9-Lino Leza wakaamba kuti, Maanzi oonse aali ansi lyajulu ayoboloke antoomwe, kuti intundubwi iboneke, Nkabela kwakaba obo. 10Lino intundubwi Leza wakaiulika kuti ninyika, aalo maanzi mpaakayobolokela wakaaulika kuti ndwizi. Nkabela Leza wakabona kuti ncintu cibotu. 11-Lino Leza wakaamba kuti, nyika isyusye mweemvwe, azisyu zizyala imbuto, amisamu iizyala micelo, umwi aumwi mbuli musyobo wawo, iijisi imbuto mukati, atala anyika, Nkabela kwakaba obo. 12Nyika yakasyusya mweemvwe, azisyu zizyala imbuto cimwi acimwi mbuli musyobo waco, amisamu iizyala micelo iijisi imbuto mukati, umwi aumwi mbuli musyobo wawo. Nkabela Leza wakabona kuti ncintu cibotu. 13Aboobo kwakaba igoko, alimwi kwakaba cifumo, buzuba bwatatu.

14-Lino Leza wakamba kuti, Akube mimuni mumwenya wakujulu, kuti ianzaanye isikati amasiku, alimwi ibe zitondezyo akubamba ziindi zyeelede zyamazuba azyamyaka. 15Ibe malampi mumwenya wakujulu aakumunisya ansi. Nkabela kwakaba obo. 16Leza wakacita mimuni yobile mipati, mumuni mupati wakweendelezya isikati amumuni muniini wakweendelezya masiku; azyalo inyenyeezi wakazicita. 17-Nkabela Leza wakazibika mumweenya wakujulu, kuti zimunike ansi, 18ziendelezye isikati amasiku akwaanzaanya mumuni amudima, Nkabela Leza wakabona kuti ncintu cibotu. 19Aboobo kwakaba igoko, alimwi kwakaba cifumo, buzuba bwane.

20-Lino Leza wakaamba kuti, Maanzi avuzye makamu makamu aazintu zyuumi, abalo bayuni bauluke atala lyanyika mumweenya wakujulu. 21Nkabela Leza wakalenga banyama bapati bamulwizi azintu zyoonse zyuumi ziputauka, maanzi nzyaakavuzya cimwi acimwi mbuli musyobo waco, abayuni boonse bauluka umwi aumwi mbuli musyobo wakwe. Nkabela Leza wakabona kuti ncintu cibotu. 22Elyo Leza wakazilongezya, wati, Amuzyalisye, muvule, muzuzye maanzi aamulwizi, abalo bayuni bavule munyika. 23Aboobo kwakaba igoko, alimwi kwakaba cifumo, buzuba bwasanu.

24-Lino Leza wakaamba kuti, Amwalo munyika muzwe zintu zyuumi, cimwi acimwi mbuli musyobo waco. Muzwe iŋombe abauka abanyama baansi, umwi aumwi mbuli musyobo wakwe. Nkabela kwakaba obo. 25Leza wakacita banyama baansi, umwi aumwi mbuli musyobo wakwe, aŋombe zyamisyobo misyobo, abauka boonse baansi bamisyobo misyobo, Nkabela Leza wakabona kuti ncintu cibotu.

26-Elyo Leza wakaamba kuti, Atupange muntu mucinkozya cesu, abe mbubonya mbuli ndiswe. Baendelezye inswi zyamumaanzi, abayuni bakujulu, aŋombe, anyika yoonse, abauka boonse bayavula ansi. 27-Nkabela Leza wakalenga muntu mucinkozya cakwe, Wakamulenga mucinkozya caLeza. Wakabalenga baalumi abanakazi. 28-Lino Leza wakabalongezya, Leza wakabaambila kuti, Amuzyalisye, muvule, muzuzye nyika akwiibombya. Amweendelezye inswi zyamulwizi abayuni bakujulu abanyama boonse baputauka ansi. 29-Alimwi Leza wakati, Amubone! Zisyu zyoonse zizyala imbuto ziboneke ansi, amisamu yoonse iili amicelo yamisamu iizyala imbuto, zyoonse buyo ndamupa, zibe zilyo zyanu. 30-Aboobo banyama boonse baansi abayuni boonse bakujulu abauka boonse baansi bajisi muuya wabuumi, ndabapa zisyu zyoonse zisyuuka, zibe zyakulya zyabo. Nkabela kwakaba obo. 31-Elyo Leza naakabona zintu zyoonse nzyaakacita, wakabona kuti zyoonse zyabota loko. Aboobo kwakaba igoko, alimwi kwakaba cifumo, buzuba bwamusanu abumwi.