Search form

Matalikilo 1:21

21Nkabela Leza wakalenga banyama bapati bamulwizi azintu zyoonse zyuumi ziputauka, maanzi nzyaakavuzya cimwi acimwi mbuli musyobo waco, abayuni boonse bauluka umwi aumwi mbuli musyobo wakwe. Nkabela Leza wakabona kuti ncintu cibotu.