Search form

Matalikilo 1:24

24Lino Leza wakaamba kuti, Amwalo munyika muzwe zintu zyuumi, cimwi acimwi mbuli musyobo waco. Muzwe iŋombe abauka abanyama baansi, umwi aumwi mbuli musyobo wakwe. Nkabela kwakaba obo.