Search form

Matalikilo 1:9

9Lino Leza wakaamba kuti, Maanzi oonse aali ansi lyajulu ayoboloke antoomwe, kuti intundubwi iboneke, Nkabela kwakaba obo.