Search form

Matalikilo 10:19

19Mugaano waba-Kanana wakali kuzwa ku-Zidoni kuya kulubbazu lwaku-Gerari kusikila ku-Gaza, alimwi kuya ku-Sodoma a-Gomora a-Adima a-Zeboimu, kusikila ku-Lasa.