Search form

Matalikilo 11

Myaambo yabantu mbuyakapilinganisigwa

1-Lino nyika yoonse kiijisi mwaambo omwe biyo amulaka omwe. 2-Nkabela bantu nebakali kuya kujwe bakajana ibanda munyika ya-Sinara, baakukala nkuko. 3Lino bakaamba umwi aumwi kumweenzinyina kuti, Amuboole, tubumbe zitina, tuzitente kabotu. Aboobo zitina zyakababeda mabwe, amulambo wakababeda ciyosyo. 4-Alimwi bakati, Amuboole, tuliyakile munzi aŋanda indamfu jisika akujulu, Atulicitile impuwo, kuti tutapalanganisigwi koonse koonse ansi. 5-Nkabela Jehova wakaseluka kuzoobona munzi aŋanda indamfu bana ba-Adamu njibakali kuyaka. 6-Lino Jehova wakati, Bona! Bantu mbamusyobo omwe biyo, alimwi boonse balaamba mwaambo omwe biyo, Batalika kucita cintu eci, lino taakwe cikonzya kubakasya muzintu zyoonse nzebayeeya. 7-Atweende, tuseluke, tupilinganye mwaambo wabo, kuti batateelezyanyi nekuba kumvwa mwaambo umwi aumwi wamweenzinyina. 8-Elyo Jehova wakabamwaisya nkukonya oko, koonse koonse ansi, aboobo bakaleka kuyaka munzi. 9-Nciceeco oyo munzi ncowakaambilwa kuti ngu-Babelo, nkaambo nkukonya oko Jehova nkwaakapilinganinya mwaambo wanyika, alimwi kuzwa oko Jehova wakabapalanganya koonse koonse ansi.

Mazyalani aabantu kuzwa kuli-Semu kusikila kuli-Abramu

10-Ngaaya mazyalani aa-Semu. Semu naakajisi myaka iili mwanda, wakazyala Arifakisadi, myaka yobile kusule lyazambangulwe. 11Nkabela naakamana kuzyala Arifakisadi, Semu kacipona myaka iili myanda yosanwe, alimwi wakazyala bana balombe abasimbi.

12-Lino Arifakisadi naakajisi myaka iili makumi otatwe amusanu, wakazyala Sela. 13Amane kuzyala Sela, Arifakisadi wakapona myaka iili myanda yone aitatu, alimwi wakazyala bana balombe abasimbi,

14Alakwe Sela naakajisi myaka iili makumi otatwe wakazyala Eberi. 15Amane kuzyala Eberi, Sela wakapona myaka iili myanda yone aitatu, alimwi wakazyala bana balombe abasimbi.

16-Alakwe Eberi naakajisi myaka iili makumi otatwe aine, wakazyala Pelegi. 17Amane kuzyala Pelegi, Sela wakapona myaka iili myanda yone amakumi otatwe, alimwi wakazyala bana balombe abasimbi.

18Alakwe Pelegi naakajisi myaka iili makumi otatwe, wakazyala Reu. 19Amane kuzyala Reu, Pelegi waka pona myaka iili myanda yobile amusanu aine, alimwi wakazyala bana balombe abasimbi.

20Alakwe Reu naakajisi myaka iili makumi otatwe aibili, wakazyala Serugi. 21Amane kuzyala Serugi, Reu wakapona myaka iili myanda yobile amusanu aibili, alimwi wakazyala bana balombe abasimbi,

22Alakwe Serugi naakajisi myaka iili makumi otatwe, wakazyala Nahori. 23Amane kuzyala Nahori, Serugi wakapona myaka iili myanda yobile, alimwi wakazyala bana balombe abasimbi.

24Alakwe Nahori naakajisi myaka iili makumi obile amusanu aine, wakazyala Tera. 25Amane kuzyala Tera, Nahori waka pona myaka iili mwanda akumi amusanu aine, wakazyala bana balombe abasimbi,

26-Alakwe Tera naakajisi myaka iili makumi aali musanu aabili, wakazyala Abramu a-Nahori a-Harani.

27-Lino ngaaya mazyalani aa-Tera. Tera wakazyala Abramu a-Nahori a-Harani, Alakwe Harani wakazyala Loti. 28Nkabela Harani wakafwa, wisi Tera naakacili muumi, munyika yakuzyalwa kwakwe, nkokuti mu-Uri waba-Kasidi. 29-Lino Abramu a-Nahori bakakwata banakazi. Izina lyamuka-Abramu kali Sarai, azina lyamuka-Nahori kali Milika mwana musimbi wa-Harani wisi Milika awisi jisika. 30-Nkabela Sarai kali musundi, taakwe naakazyala. 31-Nkabela Tera wakatola Abramu mwanaakwe a-Loti mwana wa-Harani muzukulu wakwe, a-Sarai mukamwanaakwe, muka-Abramu mwanaakwe, wainka abo kuzwa ku-Uri waba-Kasidi kuya kunyika yaKanana. Lino bakasika ku-Harani akukala nkuko. 32Lino mazuba aaTera akasika kumyaka iili myanda yobile amusanu, nkabela Tera wakafwa mu-Harani.