Search form

Matalikilo 11:4

4Alimwi bakati, Amuboole, tuliyakile munzi aŋanda indamfu jisika akujulu, Atulicitile impuwo, kuti tutapalanganisigwi koonse koonse ansi.