Search form

Matalikilo 11:6

6Lino Jehova wakati, Bona! Bantu mbamusyobo omwe biyo, alimwi boonse balaamba mwaambo omwe biyo, Batalika kucita cintu eci, lino taakwe cikonzya kubakasya muzintu zyoonse nzebayeeya.