Search form

Matalikilo 12:10

Abramu mbwaakaya ku-Egepita

10Lino kwakaba ipamba munyika, nkabela Abramu wakainka ku-Egepita kuyookala-kala nkuko, nkaambo ipamba lyakabija munyika.