Search form

Matalikilo 12:11

11Lino naakasika afwaafwi kumugaano wa-Egepita, wakaambila Sarai mukaakwe kuti, Bona! Ndizi kuti uli mwanakazi mubotu uuebeka loko.