Search form

Matalikilo 12:16

16Alakwe Abramu wakacitilwa kabotu nkaambo kakwe, nkabela wakajana imbelele aŋombe ambongolo abazike abalanda banakazi ambongolo inzyazi ankamele.