Search form

Matalikilo 12:4

4Lino Abramu wakainka, mbubonya mbuli Jehova mbwaakamwaambila. Alakwe Loti wakainka awe. Nkabela Abramu kajisi myaka iili makumi aali musanu aabili amyaka yosanwe naakazwa ku-Harani.