Search form

Matalikilo 13:10

10Mpawo Loti wakatambya meso aakwe, wabona nkwaalale yoonse ya-Jordano, wabona kuti, koonse koonse ili amaanzi. Kuciindi eco, Jehova natakalina kunyonyoona Sodoma a-Gomora, yakali mbubonya mbuli muunda wa-Jehova, mbuli nyika ya-Egepita noya ku-Zoari.