Search form

Matalikilo 13:6

6Nkabela nyika yakaceya; teebakakonzya kukala antoomwe pe, nkaambo kabajisi imbono zinji, aboobo bakakacilwa kukala antoomwe.