Search form

Matalikilo 14

Abramu mbwaakavuna Loti kumaanza aabami bakujwe

1-Lino mumazuba aa-Amarafele mwami wa-Sinara, Arioki mwami wa-Elasara, Kedorelaomere mwami wa-Elamu, a-Tidala mwami wa-Goimu, 2-bakacita inkondo a-Bera mwami wa-Sodoma, a-Birasa mwami wa-Gomora, a-Sinabi mwami wa-Adima a-Semebere mwami wa-Zeboimu, amwami wa-Bela (ngonguwo Zoari). 3-Aba boonse bakalibungene mukuti lya-Sidimu (ndondulo Lwizi lwa-Munyo). 4Myaka iili ikumi aibili bakali bazike ba-Kedorelaomere, pele mumwaka wakumi aitatu bakapapila. 5Lino mumwaka wakumi aine bakeza ba-Kedorelaomere abami mbaakali abo, bazunda ba-Refaimu mu-Aseterote-kamaimu, aba-Zuzi mu-Hamu, aba-Emi mu-Savekiriyataimu, 6aba-Hori mucilundu cabo caku-Seiri, akusikila ku-Eliparana uuli munkanda. 7-Lino kuzwa oko bakaboola, basika ku-Eni-Misipati (ngonguwo Kadesi), bazunda cisi coonse cabaAmaleki, abalo ba-Amori ibakakede mu-Hazezoni-tamara. 8Mpawo kwakazwa mwami wa-Sodoma, amwami wa-Gomora, amwami wa-Adima, amwami wa-Zeboimu, amwami wa-Bela (ngonguwo Zoari), baswanana akubamba mindando yabo yakulwisya mukuti lya-Sidimu, 9balwisye Kedorelaomere mwami wa-Elamu, a-Tidala mwami wa-Goimu, a-Amarafele mwami wa-Sinara, a-Arioki mwami wa-Elasara, Bami bone bakalwisya bami bosanwe. 10-Nkabela ikuti lya-Sidimu kalizwide migodi yamulambo. Lino bami ba-Sodoma a-Gomora bakacija, bawida mumonya, abaabo ibakacisyeede bakacijila kucilundu. 11Elyo bakatola imbono zyoonse zyaku-Sodoma azyaku-Gomora, azilyo zyabo zyoonse, bainka. 12-Alakwe Loti mwana wamunyina Abramu, iwakakede ku-Sodoma, bakamutolelela ambono zyakwe, bainka.

13-Mpawo kwakasika mulobosi, walwiida Abramu mu-Hebrayo, iwakakede kumibanga ya-Mamre mu-Amori munyina Esikoli, munyina Anere, nkaambo abo kabatangene buzwalani a-Abramu. 14-Nkabela Abramu naakamvwa kuti mwanaakwabo watolwa mubuzike, wakayobolola basilumamba bakwe bazyale muŋanda yakwe, bantu bali myanda yotatwe akumi amusanu abatatu, wabatobela mane kusikila ku-Dani. 15Lino ciindi camasiku bakalipambukanya tukamu tukamu akubalwisya, walo abalanda bakwe, babauma, babatobela mane kusikila ku-Hoba uuli kulubazu lwalumwesi lwaDamasko. 16-Nkabela wakaboozya imbono zyoonse, alakwe Loti munyina wakamuboozya ambono zyakwe abanakazi abantu boonse.

17-Lino mwami wa-Sodoma wakeza kuzoomuswanganya, ciindi eco naakaboola kuzwa kukulwisya Kedorelaomere abami mbaakali abo, kukuti lya-Save (ndendilyo ikuti lyamwami). 18-Nkabela Melkisideke mwami wa-Salemu wakaleta zinkwa awaini. Kali mupaizi wa-Leza Mupatikampatila. 19Lino wakamulongezya, wati, Akondezegwe Abramu kuli-Leza Mupatikampatila, muvubi wajulu anyika. 20-Alumbwe Leza Mupatikampatila iwakaaba basinkondonyoko mumaanza aako. Elyo wakamupa cipanzi cakumi cambono zyoonse, 21Lino mwami wa-Sodoma wakaambila Abramu kuti, Kondipa bantu, pele imbono uzitole biyo. 22-Abramu wakavwiila mwami wa-Sodoma kuti, Ndatambika ijanza lyangu cakukonka kuliJehova Leza Mupatikampatila, muvubi wajulu anyika. 23-Ncobeni nsikooyootola nekaba katali nekaba kaanzyo kansangu neciba cintu cili buti cambono zyako, kuti utaambi kuti, Ndime ndavubya Abramu. 24Cita eco ncibakalya basimisela, azyaabilo zyabantu aba mbendakaya abo, nkokuti Aneri, a-Esikoli a-Mamre—batole zyaabilo zyabo.