Search form

Matalikilo 14:14

14Nkabela Abramu naakamvwa kuti mwanaakwabo watolwa mubuzike, wakayobolola basilumamba bakwe bazyale muŋanda yakwe, bantu bali myanda yotatwe akumi amusanu abatatu, wabatobela mane kusikila ku-Dani.