Search form

Matalikilo 14:22

22Abramu wakavwiila mwami wa-Sodoma kuti, Ndatambika ijanza lyangu cakukonka kuliJehova Leza Mupatikampatila, muvubi wajulu anyika.