Search form

Matalikilo 15:1

Cizuminano Leza ncakatangana a-Abramu

1Amane makani ayo, ijwi lya-Jehova lyakasika kuli-Abramu mucilengano, liti, Utayoowi, Abramu; ndime intobo yako, bulumbu bwako buyooba bupati loko.