Search form

Matalikilo 15:18

18Mubuzuba obo Jehova wakatanga cizuminano a-Abramu, wati, Lunyungu lwako ndalupa nyika eyi, nkokuti nyika yoonse kuzwa kumulonga wa-Egepita kusikila kumulonga mupati, mulonga Firate,