Search form

Matalikilo 15:9

9Wakamuvwiila kuti, Undiletele impwizi iili amyaka yotatwe, impongo iili amyaka yotatwe, mugutu uuli amyaka yotatwe, inziba ankwilimba.