Search form

Matalikilo 16

Makani aa-Sarai a-Hagare

1-Lino Sarai muka-Abramu katazyede mwana, nkabela kajisi mulanda musimbi mu-Egepita, izina lyakwe kali Hagare, 2-Lino Sarai wakaa­ mbila Abramu kuti, Bona! Jehova wandikasya kuzyala bana, Wence swanana amulanda wangu; ambweni kulinguwe nkonjoopegwa bana. Mpawo Abramu wakaswiilila ijwi lya-Sarai. 3Aboobo Sarai muka-Abramu wakabweza Hagare mu-Egepita, mulanda wakwe musimbi, Abramu naakamana kukala myaka iili ikumi munyika ya-Kanana, wamupa Abramu mulumaakwe kuti amukwate. 4-Elyo wakaswanana a-Hagare, nkabela wakaminta, Abone buyo kuti waminta, bamalelo aakwe bakasampaulwa mumeso aakwe. 5-Lino Sarai wakaambila Abramu kuti, Ma! Wandibisizya, Ndakakupa mulanda wangu musimbi kuti mukumbatane, lino naakabona kuti waminta, ndakasampaulwa mumeso aakwe. Jehova abeteke makani esu, yebo ambebe. 6Abramu wakavwiila Sarai kuti, Musimbi wako uli mumaanza aako. Komucitila kufumbwa cibotu mumeso aako, Lino Sarai wakamufwabya, mane lumwi wakacija kuzwa kulinguwe,

7-Lino angelo wa-Jehova wakamujana kumbali akasensa kamaanzi munkanda, kasensa kali munzila yakuya ku-Suri. 8Wakati, Hagare, mulanda musimbi wa-Sarai, wazwida kuli? Uya kuli? Wakavuwa kuti, Ndacija kuzwa kuli-Sarai namalelo wangu. 9-Mpoonya awo angelo wa-Jehova wakamwaambila kuti, Pilu ka kulinamalelo aako, ukalibombye mumaanza aakwe. 10-Alimwi angelo wa-Jehova wakamwaambila kuti, Ncobeni njoovuzya lunyungu lwako; luyoovula cakutabalika. 11-Alimwi angelo waJehova wakamwaambila kuti, Bona! Ulimisi. Uyoozyala mwana mulombe. Lino uleelede kumuulika izina lya-Ismayeli, nkaambo Jehova ulimvwide mapenzi aako. 12-Uyooba bwizu bwesaka. Uyooba intimbwamisako uulwanisigwa kubantu boonse. Uyookala cabusinkazi akati kabeenzinyina boonse.

13-Elyo Hagare wakaulika izina lya-Jehova iwakali kwaambaula awe kuti Nduwe-Leza-oondibwene, nkaambo wakaamba kuti, Sa ncobeni ndibwene Leza, nekubaboobo ncipona? 14Nciceeco cikala eco ncecaambilwa kuti Cikala ca-Lahai-roi, Cili akatikati ka-Kadesi a-Beredi.

15-Lino Hagare wakazyalila Abramu mwana mulombe, nkabela Abramu wakaulika eyo mwana Hagare ngwaakazyala izina lya-Ismayeli. 16Abramu kajisi myaka iili makumi aali musanu aatatu amusanu aumwi kuciindi eco Hagare naakazyala Ismayeli.