Search form

Matalikilo 16:13

13Elyo Hagare wakaulika izina lya-Jehova iwakali kwaambaula awe kuti Nduwe-Leza-oondibwene, nkaambo wakaamba kuti, Sa ncobeni ndibwene Leza, nekubaboobo ncipona?