Search form

Matalikilo 16:6

6Abramu wakavwiila Sarai kuti, Musimbi wako uli mumaanza aako. Komucitila kufumbwa cibotu mumeso aako, Lino Sarai wakamufwabya, mane lumwi wakacija kuzwa kulinguwe,