Search form

Matalikilo 17:1

Leza mbwaakatanga cizuminano a-Abramu. Mbwaakamupa citondezyo cakupalulwa akusandula izina lyakwe

1Lino Abramu naakajisi myaka iili makumi aali musanu aane amusanu aine, Jehova wakalibonya kuli-Abramu, wati, Ndime Leza Singuzuzyoo­ nse, Enda kunembo lyangu cakululama.