Search form

Matalikilo 17:13

13Oyo uuzyedwe muŋanda yako ayooyo uulidwe amali aako, boonse buyo baleelede kupalulwa. Aboobo cizuminano cangu cili munyama yanu ciyooba cizuminano citamani.