Search form

Matalikilo 17:14

14Mwaalumi silulomo uutapalwidwe mulukanda lwalulomo lwakwe, oyo muntu uyooandanizigwa abantu bakwe, nkaambo wa mwaya cizuminano cangu.