Search form

Matalikilo 17:15

15Alimwi Leza wakaambila Abrahamu kuti, Alakwe Sarai mukaako, izina lyakwe talikooyooambwa limbi kuti ngu-Sarai, pe, izina lyakwe liyooba Sara. Nkabela njoomupa coolwe, njookupa mwana mulombe mulinguwe.