Search form

Matalikilo 17:20

20Mumakani aa-Ismayeli, ndamvwa, Ncobeni njoomupa coolwe kuti azyalisye akuvula loko. Uyoozyala bami bali ikumi ababili, nkabela njoocita kuti abe musyobo mupati.