Search form

Matalikilo 17:5

5Lino izina lyako talikooyooambwa limbi kuti Abramu, pe, izina lyako liyooba Abrahamu, nkaambo ndikubikide kuti ube wisi wamisyobo minji.