Search form

Matalikilo 17:8

8Alimwi njookupa, webo alunyungu lwako luciza, nyika yabutuntulisi bwako, nkokuti nyika yoonse ya-Kanana, mwiivube lyoonse, nkabela njooba Leza wabo.