Search form

Matalikilo 18

Abrahamu mbwaakaswayigwa beenzu botatwe

1-Lino Jehova wakalibonya kulinguwe kumibanga yaku-Mamre naakakede kumulyango wacilao cakwe akalangabwaseme. 2-Wakatambya meso aakwe, walanga, wabona baalumi botatwe baimvwi kunembo lyakwe. Elyo naakababona wakazuzaana kuzwa kumulyango wacilao kuyoobaswanaana akukotama ansi. 3Wakati, O mwami wangu, na ndijene coolwe mumeso aako, utaindilili kuzwa kumulanda wako. 4-Kuletwe twaanzi, mukasambe kuma ulu akulyokezya munsi lyamusamu, 5lino ndete tusima, kuti mukatalusye myoyo yanu, Mwamana buyo, mulaindilila, nkaambo mwainda kulindime ndemulanda wanu, Lino bakavuwa kuti, Mbubo, kocita mbubonya mboamba. 6Mpawo Abrahamu wakafwambaana kunjila mucilao mwakabede Sara, wati, Fwambaana, ubambe insangwa zyotatwe zyabusu bunante, ubukande, ujike zibunge. 7Alimwi Abrahamu wakazuzaanina kucimpati, wabweza cinyonkonyonko camoombe mubotu, wapa mulombe, nkabela wakafwambaana kucibamba. 8Elyo wakabweza mabisi amalili acinyonkonyonko camoombe ncaakabambide, wazibika kunembo lyabo, alimwi kaimvwi kumbali lyabo kunsi lyamusamu nibakali kulya.

9-Lino bakamubuzya kuti, Uli kuli Sara mwanakazi wako? Wakavuwa kuti, Mwali mucilao. 10-Wakaamba kuti, Ncobeni njooboola alimwi kulinduwe mbuli lino mwakali, lino Sara mukaako uyooba amwana. Nkabela Sara wakamvwa majwi aya kumulyango wacilao kusule lyakwe. 11-Lino Abrahamu­ a-Sara boonse bakalicembeede loko loko, alimwi Sara kalekede kuba mbuli banakazi. 12-Aboobo Sara wakaseka mumoyo wakwe, wati, Ma! Mebo ndazakala, alakwe mulumaangu wacembaala! Sa ndakonzya kuba acoolwe cili boobu? 13Mpawo Jehova wakaambila Abrahamu kuti, Ino nkaambonzi Sara waseka cakwaamba kuti, Sa ncobeni ndakonzya kuzyala mwana, mebo ndemucembele? 14-Sa kuli cintu niciba comwe ciyumu kuliJehova? Kuciindi ceelede njooboola alimwi kulinduwe, mbuli lino mwakali, lino Sara uyooba amwana. 15Mpawo Sara wakatama, wati, Nee! Teenda-seka pe. Nkaambo wakayoowa. Nkabela wakaamba kuti, Pe, ncobeni waseka.

Abrahamu mbwaakakombela Sodoma

16Lino abo bantu bakanyampuka akutozya munzila yakuya ku-Sodoma. Alakwe Abrahamu wakabasindikila. 17-Elyo Jehova wakati, Sa ndakonzya kusisila Abrahamu milimo njincita? 18-Nkaambo Abrahamu uyooba cisi cipati ciyumu, azisi zyoonse zyaansi ziyoojana coolwe mulinguwe. 19-Ndimusalide, kuti alailile bana bakwe abasiŋanda bakwe baciza, babambe inzila ya-Jehova akucita bululami ambeta, kuti Jehova aletele Abrahamu ncaakasyomezya aanguwe. 20-Mpawo Jehova wakati, Kulila kwa-Sodoma akwaGomora kulayoosya malaa, azyalo zibi zyabo nzipati loko. 21-Ndakati, Nkaseluke, nkabone na ncobeni balacita zyoonse zimvwigwa mukulila kusika kulindime. Na embo obo, njooziba.

22-Lino abo bantu bakacengulukila kuya ku-Sodoma, pele Abrahamu kaciimvwi kunembo lya-Jehova. 23-Mpawo Abrahamu wakaswena afwiifwi, wati, Sa ncobeni uyoomanisya baluleme antoomwe abasizibi? 24-Ambweni nkubali baluleme bali makumi osanwe mukati kamunzi. Sa ulabamanisya boonse? Sa tokonzyi kufwida munzi luzyalo nkaambo kabaluleme bali makumi osanwe bakede mulinguwo? 25-Ncobeni cilatondwa kulinduwe kucita obo, kujaya uululeme antoomwe asizibi, uululeme acitilwe mbubonya mbuli sizibi, Ncobeni cilatondwa kulinduwe, Sa oyo uubeteka nyika yoonse takooyoocita cakululama? 26-Jehova wakavuwa kuti, Na ndajana omo mumunzi wa-Sodoma baluleme bali makumi osanwe, njoofwida munzi woonse luzyalo nkaambo kambabo. 27-Lino Abrahamu wakaamba alimwi kuti, Bona! Ndalitakata kwaambaula a-Mwami wangu, mebo ndebulongo atwe buyo! 28Ambweni kulabula bantu bosanwe akati kabaluleme bali makumi osanwe. Sa ulanyonyoona munzi woonse nkaambo kakubula musanu? Wakati, Na ndajana mumo baluleme bali makumi one amusanu, mikooyoounyonyoona pe. 29-Mpawo wakamwaambila alimwi kuti, Ambweni kulajanwa makumi one. Wakati, Nsikooyoocita makani nkaambo kamakumi one. 30-Lino wakaamba wati, Wence, O Mwami wangu, utakalali. Dambe. Ambweni kulajanwa makumi otatwe, Wakati, Nsikooyoocita makani na ndajana makumi otatwe nkuko. 31-Mpawo wakati, Bona! Ndalitakata kwaambaula a-Mwami wangu, Ambweni kulajanwa makumi obile. Wakati, Nsikooyoonyonyoona munzi nkaambo kamakumi obile. 32-Lumwi wakati, Wence, O Mwami wangu, utakalali, Dambe komwe buyo, Ambweni kulajanwa ikumi, Wakati, Nsikooyoonyonyoona munzi nkaambo kabaluleme bali ikumi. 33Lino naakamana kwaambaula a-Abrahamu­, Jehova wakainka, alakwe Abrahamu wakapiluka kulinguwe.