Search form

Matalikilo 18:13

13Mpawo Jehova wakaambila Abrahamu kuti, Ino nkaambonzi Sara waseka cakwaamba kuti, Sa ncobeni ndakonzya kuzyala mwana, mebo ndemucembele?