Search form

Matalikilo 18:2

2Wakatambya meso aakwe, walanga, wabona baalumi botatwe baimvwi kunembo lyakwe. Elyo naakababona wakazuzaana kuzwa kumulyango wacilao kuyoobaswanaana akukotama ansi.