Search form

Matalikilo 18:24

24Ambweni nkubali baluleme bali makumi osanwe mukati kamunzi. Sa ulabamanisya boonse? Sa tokonzyi kufwida munzi luzyalo nkaambo kabaluleme bali makumi osanwe bakede mulinguwo?