Search form

Matalikilo 18:25

25Ncobeni cilatondwa kulinduwe kucita obo, kujaya uululeme antoomwe asizibi, uululeme acitilwe mbubonya mbuli sizibi, Ncobeni cilatondwa kulinduwe, Sa oyo uubeteka nyika yoonse takooyoocita cakululama?