Search form

Matalikilo 18:28

28Ambweni kulabula bantu bosanwe akati kabaluleme bali makumi osanwe. Sa ulanyonyoona munzi woonse nkaambo kakubula musanu? Wakati, Na ndajana mumo baluleme bali makumi one amusanu, mikooyoounyonyoona pe.