Search form

Matalikilo 18:32

32Lumwi wakati, Wence, O Mwami wangu, utakalali, Dambe komwe buyo, Ambweni kulajanwa ikumi, Wakati, Nsikooyoonyonyoona munzi nkaambo kabaluleme bali ikumi.