Search form

Matalikilo 18:5

5lino ndete tusima, kuti mukatalusye myoyo yanu, Mwamana buyo, mulaindilila, nkaambo mwainda kulindime ndemulanda wanu, Lino bakavuwa kuti, Mbubo, kocita mbubonya mboamba.