Search form

Matalikilo 19

Lunyonyooko lwa-Sodoma a-Gomora

1-Lino baangelo bobile bakasika ku-Sodoma ciindi camangolezya, Nkabela Loti kakede kumulyango wa-Sodoma. Ababone buyo, Loti wakanyampuka, wabaswanganya, wabakotamina cakuvundama ansi. 2-Elyo wakati, Amuswiilile, nobami bangu. Amuleye, munjile muŋanda yangu ndemulanda wanu, kuti mulale ukusamba kumaulu. Bwaca, mulafuma akutola lweendo lwanu. Bakati, Pe, pe, tula lala anze. 3-Pele wakabasungilizya loko mane lumwi bakaleya akunjila muganda yakwe. Nkabela wakabacitila ipobwe akujika zibunge kuti balye. 4Pele kabatana kulala, bantu bamunzi, nkokuti bantu ba-Sodoma boonse buyo, nibaba banike nibaba bapati, bakazyunguluka iŋanda. 5-Bakoongolola Loti kuti, Bali kuli bantu basika kulinduwe sunu mangolezya? Kobagwisya kulindiswe, kuti tubazibe. 6Mpawo Loti wakaya anze kumulyango nkubakabede, wajala ikoma kusule lyakwe, 7wati, Wence bakwesu, mutabisyi obo. 8Amubone! Ndijisi bana basimbi bobile batana kuziba mwaalumi. Ndabaleta kulindinywe, lino mulabacitila kufumbwa cibotu mumeso aanu. Pele bantu aba, mutabacitili cintu pe, nkaambo mbeenzu bamuŋanda yangu. 9-Lino bakati, Tantamukila oko. Alimwi bakati, Oyu muntu wakeza kukala-kala akati kesu, lino sunu ulayanda kuba mubetesi wesu, Mbubo. Tulabisizya nduwe kwiinda mbabo. Mpawo bakatalika kufumpisya oyo muntu Loti akuswena kufwaafwi kuzoopwaya ikoma. 10Pele abo beenzu bakatambika maanza aabo, baboozya Loti muŋanda mubakabede, bajala mulyango. 11-Nkabela bantu ibakali kumulyango waŋanda, baniini abapati boonse buyo, bakabaofwaazya, aboobo cakabakataazya kujana mulyango nkuubede.

12-Elyo beenzu bakaambila Loti kuti, Sa ulijisi bantu abamwi okuno? Bakwaansa bako, bana bako balombe, bana bako basimbi, aboonse mboli abo mumunzi, kobagwisya omuno, 13-nkaambo tulanyonyoona busena obuno. Nkaambo kulila kwabo kulayoosya kunembo lya-Jehova, aboobo Jehova watutuma kukunyonyoona munzi. 14-Mpawo Loti wakainka kuyooambila bakwaansa bakwe ibakaamba kukwata bana basimbi bakwe, wati, Amubuke, muzwe okuno, nkaambo Jehova ulayanda kunyonyoona munzi. Pele mumeso aabakwaansa bakwe kali mbuli sikusobana.

15Nibwakaca, baangelo bakasungilizya Loti kuti, Buka, tola mukaako abana basimbi bako bobile mboli abo, kuti utasyukuti mumilandu yamunzi. 16-Lino naakacili kuzyozyoka, bantu abo bakajata ijanza lyakwe ajanza lyamukaakwe amaanza aabana bakwe basimbi bobile, (nkaambo Jehova wakamufwida luzyalo), bamutola anze lyamunzi. 17-Bamane kubasisya anze, bakati, Cija lufu. Utacebuki musule nikuba kulindila abuniini moonse mubbuwa, Cijila kucilundu, kuti utasyukuti. 18Pele Loti wakuti, Pe, nobami bangu. 19-Amubone! Mulanda wako wajana luzyalo mumeso aako. Ncobeni wavuzya buuya mbowandicitila kukufutusya buumi bwangu. Lino mebo nsikonzyi kucijila kucilundu pe; ambweni bubi bulanditobela mane nkafwe. 20Bona! Ulya munzi uli afwaafwi kucijila nkuko, alimwi muniini. Ncijile nkuko, Sa tuuli muniini? Lino buumi bwangu buyoofutuka. 21Elyo wakamwaambila kuti, Mbubo, ndakuzuminina mucintu eci acalo. Nsikooyoomwaya munzi ulya ngoamba. 22-Fwambaana kucijila nkuko, nkaambo nsikonzyi kucita cintu niciba cimwi mane ukasike nkuko. Nciceeco oyo munzi ncoambilwa kuti ngu-Zoari. 23Lino izuba nilyakamana kupata, Loti wakanjila mu-Zoari,

24-Mpoonya awo Jehova wakalosya sulufa amulilo aminzi ya-Sodoma a-Gomora. Zyakazwa kuli-Jehova kujulu. 25-Aboobo wakamwaya minzi eyo, acisi coonse ceengelede, abantu boonse ibakakede muminzi, azisyuuka muvu. 26-Pele mukaakwe wakacebuka musule, nkabela mpawo wakaba indomba yamunyo. 27-Nkabela Abrahamu wakafuma loko kuya oko nkwaakaimvwi kubusyu bwa-Jehova. 28-Nkabela naakalanga kubbazu lya­-Sodoma a-Gomora acisi ceengelede, wakabona busi bwanyika bulauntumuka mbuli busi bwaceengelo.

29-Mbuboobo Leza mbwaakayeeya Abrahamu, ciindi eciya naakanyonyoona minzi yamumabuwa; wakalobosya Loti kuzwa kulunyonyooko ndwaakanyonyoozya minzi eyo Loti njaakakede.

Moabu a-Amoni mbubakazyalwa

30-Lino Loti wakazwa mu-Zoari, wakaakukala mucilundu, abana basimbi bakwe bobile, nkaambo wakali kuyoowa kukala mu-Zoari. Nkabela wakali kukala musempo abana bakwe bobile. 31-Elyo mupati wakaambila mwanike wakwe kuti, Tateesu wacemaala, alimwi taakwe mwaalumi naba omwe ansi uukonzya kutukwata mbuli muciyanza canyika. 32-Koza, tukanywisye tateesu waini, kuti tulale awe, aboobo tulakonzya kubusya lunyungu kuzwa kulitateesu. 33Mpoonya awo bakanywisya wisaabo waini masiku ayo ngaonya, nkabela mupati wakasika, walala uwisi, pele takazibide na wakalala lili nanka wakabuka lili. 34Lino nibwakaca, mupati wakaambila mwanike wakwe kuti, Bona! Jilo ndakalede ataata, Atumunywisye waini alimwi masiku ano, ukasike akulala awe ayebo, aboobo tulakonzya kubusya lunyungu kuzwa kulitateesu. 35Lino bakanywisya wisaabo waini alimwi masiku ayo, nkabela mwanike wakasika, walala awe, pele takazibide na wakalala lili nanka wakabuka lili. 36Aboobo bana basimbi boonse bobile ba-Loti bakaminta kuzwa kuliwisaabo. 37-Nkabela mupati wakazyala mwana mulombe, wamuulika izina lya-Moabu. Ngonguwe wisaabo ba-Moabu boonse kusikila asunu. 38-Alakwe mwanike wakazyala mwana mulombe, wamuulika izina lya-Beni-Ami. Ngonguwe wisaabo ba-Amoni boonse kusikila asunu.